הוסרה הפרוכת - הבכיות בבית המדרש סאדיגורה בשיכון ה