יצחק כרמלי על הצמח בו האכיל אברהם אבינו את המלאכים