הודעה קולית לתושבי שדרות העוורים ולבעלי הטלפונים הכשרים בעיר.